Дмитрієв А.І., Муравйов В.Л. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 640 с.

Передмова.....3
Частина І. Основні поняття, юридична природа та загальні інститути міжнародного права
Глава 1. Міжнародне публічне право
§ 1. Поняття міжнародного публічного права.....7
§ 2. Предмет міжнародно-правового регулювання.....9
§ 3. Об'єкт міжнародних правовідносин.....11
§ 4. Міжнародне право як особлива система права.....12
§ 5. Нормативність міжнародного права.....14
Глава 2. Історія міжнародного права
§ 1. Виникнення міжнародного права.....17
§ 2. Міжнародне право від падіння Римської імперії до Вестфальського миру 1648 р.....24
§ 3. Міжнародне право від Вестфальського миру 1648 р. до першої Гаазької конференції миру.....31
§ 4. Особливості розвитку науки міжнародного права в Україні у XIX - на початку XX ст.....41
Глава 3. Становлення сучасного міжнародного права
§ 1. Міжнародне право періоду Гаазьких конференцій миру.....56
§ 2. Міжнародне право між двома світовими війнами.....66
§ 3. Розвиток міжнародного права після Другої світової війни. Створення ООН.....87
§ 4. Україна і сучасне міжнародне право.....92
Глава 4. Суб'єкти міжнародного права
§ 1. Поняття суб'єкта міжнародного права.....102
§2. Держави як основні суб'єкти міжнародного права.....105
§ 3.Україна як суб'єкт міжнародного права.....109
§ 4. Міжнародна правосуб'єктність нації.....111
§ 5. Правосуб'єктність міжнародних організацій.....113
§ 6. Правосуб'єктність державоподібних утворень.....115
Глава 5. Міжнародно-правове визнання
§ 1. Поняття визнання та його юридичне значення.....120
§ 2. Визнання нових держав.....123
§ 3. Визнання нових урядів.....127
§ 4. Інші види міжнародно-правового визнання.....130
Глава 6. Правонаступництво у міжнародному праві
§ 1. Поняття правонаступництва.....133
§ 2. Правонаступництво при внутрішніх змінах у державі.....136
§ 3. Правонаступництво стосовно міжнародних договорів.....139
§ 4. Правонаступництво стосовно державної власності, державних архівів і державних боргів.....144
Глава 7. Джерела міжнародного права
§ 1. Поняття джерел міжнародного права.....150
§ 2. Звичай і договір як джерела міжнародного права.....152
§ 3. Інші джерела міжнародного права.....156
Глава 8. Норми міжнародного права
§ 1. Концепція узгодження позицій суб'єктів міжнародного права у процесі нормотворення.....163
§ 2. Визнання правила нормою права (opinio juris).....167
§ 3. Поняття імперативних норм (jus cogens) та особливості їх творення.....169
§ 4. Акти міжнародних організацій.....174
Глава 9. Реалізація норм міжнародного права
§ 1. Поняття та форми реалізації норм міжнародного права.....181
§ 2. Механізм (зміст процесу) імплементації норм міжнародного права.....184
§ 3. Національний механізм імплементації міжнародно-правових норм.....187
§ 4. Міжнародно-правовий механізм імплементації норм міжнародного права.....191
Глава 10. Кодифікація міжнародного права
§ 1. Інкорпорація як спосіб систематизації міжнародного права.....200
§ 2. Поняття кодифікації і прогресивного розвитку міжнародного права.....201
§ 3. Основні напрями кодифікації міжнародного права.....205
Глава 11. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права
§ 1. Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.....209
§ 2. Міжнародне право про взаємодію з внутрішньодержавним правом.....214
§ 3. Внутрішньодержавне право про взаємодію з міжнародним правом.....220
§ 4. Право України і міжнародне право.....222
Глава 12. Основні принципи міжнародного права
§ 1. Поняття та характерні риси основних принципів міжнародного права.....229
§ 2. Принципи, що стосуються підтримання міжнародного миру і безпеки.....234
§ 3. Принципи, пов'язані з міжнародним співробітництвом держав.....243
Глава 13. Мирні засоби розв'язання міжнародних спорів
§ 1. Загальна характеристика інституту розв'язання міжнародних спорів.....257
§ 2. Переговори і консультації.....259
§ 3. Добрі послуги і посередництво.....265
§ 4. Міжнародні слідчі і погоджувальні комісії.....267
§ 5. Міжнародна судова процедура.....271
Глава 14. Відповідальність у міжнародному праві
§ 1. Поняття, цілі та функції інституту міжнародно-правової відповідальності.....277
§ 2. Підстави міжнародно-правової відповідальності держав. Класифікація міжнародних правопорушень..... 281
§ 3. Обставини, що виключають відповідальність держав.....287
§ 4. Види і форми міжнародної відповідальності держав.....291
Глава 15. Територія і міжнародне право
§ 1. Види території за міжнародним правом.....299
§2. Склад і юридична природа державної території.....301
§ 3. Державні кордони.....305
§ 4. Міжнародні ріки.....312
§ 5. Міжнародно-правовий режим Антарктики.....315
Частина II. Галузі міжнародного права
Глава 16. Право міжнародних договорів
§ 1. Поняття і джерела права міжнародних договорів.....321
§ 2. Сторони в міжнародних договорах.....324
§ 3. Укладання міжнародних договорів.....327
§ 4. Дія договорів, їх застосування і тлумачення.....336
§ 5. Недійсність, призупинення або припинення дії договорів.....343
Глава 17. Міжнародне гуманітарне право
§ 1. Походження терміна "міжнародне гуманітарне право.....352
§ 2. Міжнародне гуманітарне право як галузь сучасного міжнародного права.....356
§ 3. Джерела міжнародного гуманітарного права.....364
§ 4. Принципи міжнародного гуманітарного права.....375
§ 5. Міжнародні стандарти у галузі прав людини та їх міжнародно-правове забезпечення у мирний час.....386
§ 6. Захист прав людини у період збройних конфліктів.....396
Глава 18. Право зовнішніх зносин
§ 1. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин.....413
§ 2. Дипломатичне право.....415
§ 3. Право спеціальних місій.....426
§ 4. Дипломатичне право міжнародних організацій.....430
§ 5. Консульське право.....437
Глава 19. Право міжнародних організацій
19.1. Поняття та класифікація (види) міжнародних організацій.....445
19.2. Юридична природа міжнародних організацій.....448
19.3. Створення, цілі та принципи ООН.....451
19.4. Членство в ООН та органи ООН.....454
19.5. Спеціалізовані установи ООН.....461
19.6. Регіональні міжнародні організації.....464
Глава 20. Право Європейського Союзу § 1. Передумови виникнення права Європейського Союзу.....472
§ 2. Поняття та структура права Європейського Союзу.....473
§ 3. Роль Європейського Союзу у правовому регулюванні європейської інтеграції.....477
§ 4. Договірний механізм Євросоюзу.....490
§ 5. Інституційний механізм Європейського Союзу.....493
§ 6. Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу.....524
Глава 21. Міжнародне космічне право
§ 1. Поняття та джерела міжнародного космічного права.....532
§ 2. Суб'єкти та об'єкт міжнародного космічного права.....536
§ 3. Правовий режим космічного простору і небесних тіл.....542
§ 4. Правовий статус космічних об'єктів.....548
§ 5. Правовий статус космонавтів, їхні права та обов'язки.....552
§ 6. Відповідальність у міжнародному космічному праві.....556
Глава 22. Міжнародне економічне право
§ 1. Поняття та принципи міжнародного економічного права.....561
§ 2. Джерела міжнародного економічного права.....565
§ 3. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права.....570
§4. Міжнародні економічні організації.....573
§ 5. Система і правові інститути міжнародного економічного права.....582
Додаток 1. Відмінності національного і міжнародного права.....598
Додаток 2. Участь України як члена ООН у міжурядових міжнародних організаціях та їх органах.....599
Додаток 3. Перелік держав, які визнали Україну як незалежну державу і встановили з нею дипломатичні відносини (за станом на 7 липня 1997 р.).....605
Додаток 4. Основні напрями зовнішньої політики. Загальна концепція зовнішньої політики.....615
Додаток 5. Механізм (зміст процесу) імплементації норм міжнародного права. Принципи міжнародного права.....616
Додаток 6. Види міжнародної відповідальності держав.....617
Додаток 7. Принципи міжнародного гуманітарного права.....618
Додаток 8. Принципи міжнародного гуманітарного права.....623
Додаток 9. Міжнародні економічні організації.....628

Одержати книгу
"Дмитрієв А.І., Муравйов В.Л. Міжнародне публічне право"

 

Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Различные термины:

ПРАКСИС - (от греч. praxis - действие) - собирательное понятие для произвольных целенаправленных двигательных действий человека (син. праксия). П...
ЖЕЛАНИЕ - отражающее потребность переживание, перешедшее в действенную мысль о возможности чем-л. обладать или что-л. осуществить. Имея побуждаю...
Доверие - чувство или убеждение относительно какого-то лица, что этот человек надежен, на него можно положиться в отношении истинности того, что...
Краснуха - вирусное заболевание (коревая краснуха), особенно опасное для эмбриона, то есть в течение первого триместра внутриутробного развития...
ВЫРУБОВ - Николай Алексеевич (1869-1918) - российский психиатр, невролог и психоаналитик. Один из основателей, организаторов и лидеров российского...
АКСОН - (от греч. ахоп - ось) - единственный отросток нервной клетки (нейрона), проводящий нервные импульсы от тела клетки к эффекторам или др. н...
Метанол - метиловый спирт. В организме окисляется значительно медленнее, чем этанол (этиловый спирт) с образованием весьма токсичных продуктов,...
Шпет Густав Густавович - (26.03.1879, Киев - 17.11.1938) философ-идеалист, историк, психолог. Биография. В 1898 г. поступил на...
АДОРНО - (Adorno) Теодор (1903-1969) -немецкий философ, социолог, психолог и музыковед. Один из лидеров Франкфуртской школы. Окончил ун-т Вольфга...
Либидо - В теории психоанализа этот термин обозначает специфическую психическую энергию, лежащую в основе всех сексуальных проявлений. Первона...
ВОЛЯ - 1. Вообще - внутренняя, личная способность к свободному совершению выбора или действия. Обычно она понимается как функция решения, когда...
Динамический стереотип - Словообразование. Происходит от греч. dynamikоs- сильный и stereos - твердый + typos - отпечаток. Кате...
РЕАКЦИИ, ПРОЦЕСС - Общий термин, используемый для обозначения общей последовательности действий, входящих в эксперименты на время реакции...
БРАУН - (Brown) Томас (1778-1820) -английский философ и психолог. Получив медицинское образование, отходит от врачебной практики и посвящает себ...
КОРПОРАЦИЯ - организационно замкнутая социальная общность с авторитарным руководством, которая действует на основе узкогрупповых интересов...