ЮРИДИЧНА БІБЛІОТЕКА: НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

В юридичній бібліотеці на сайті law.inf.ua викладена навчальна література з права та суміжних юридичних дисциплін. Представлені книги з різноманітних галузей права: аграрного, адміністративного, банківського, господарського, житлового, земельного, конституційного, кримінального, сімейного та багатьох інших. Колекція постійно обновлюється і поповнюється.

Аграрне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Банківське право
Виконавче провадження
Господарське право
Господарський процес
Екологічне право
Житлове право
Земельне право

Інвестиційне право
Історія вчень про державу і право
Історія держави і права
Конституційне право
Конституційне право зарубіжних країн
Криміналістика
Кримінально-виконавче право
Кримінальне право
Кримінальний процес

Кримінологія
Міграційне право
Міжнародне право
Міжнародне приватне право
Нотаріат
Патентознавство
Підприємницьке право
Податкове право
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство

Прокурорський нагляд
Римське право
Сімейне право
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Трудове право
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

ПІДРУЧНИКИ З АГРАРНОГО ПРАВА

Аграрне право України: Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрійцев, С.Ф. Василюк та інші; За ред. В.З. Янчука. - 2-е вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 720 с.
Гаєцька-Колотило Я. З., Ільків Н. В. Аграрне право України: Навчальний посібник. - К.: "Істина", 2008. - 184 с.
Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України: Навчально-практичний посібник. - X.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 448 с.

ПІДРУЧНИКИ З АДВОКАТУРИ

Адвокатура України: Навч. посіб. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш; За ред. В.К. Шкарупи. - К., 2007. - 398 с.
Фіолевський Д. П. Адвокатура: Підручник. - К.: Алерта; Прецедент, 2006. - 486 с.
Яновська О. Г. Адвокатура України: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 280 с.

ПІДРУЧНИКИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. - 368 с.
Адміністративна діяльність: навч. пос. [Для студ. вищ. навч. закл.] / [М. В. Ковалів, З. Р. Кісіль, Д. П. Калаянов та ін.]. - К.: Правова єдність, 2009. - 432 с.
Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.
Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 544 с.
Адміністративне право: Навчальний посібник / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 533 с.
Батанов О. В. Муніципальне право України: Підручник / Відповідальний редактор М.О. Баймуратов - X.: «Одіссей», 2008. - 528 с.
Бахрах Д.П. Административная ответственность граждан в СССР: Учеб. пособие. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 204 с.
Бисага Ю. М., Рогач О. Я., Бачинська А. В. Муніципальне право України: навч. посіб. / Ужгородський національний ун-т. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства; Інститут держави і права країн Європи. - Вид. 2-е, переробл. та доп. - Ужгород: Ліра, 2008. - 440 с.
Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 256 с.
Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 579 с.
Дубов Д.В., Дубова С.В. Основи електронного урядування. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 176 с.
Желюк Т. Л. Державна служба: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2005. - 576 с.
Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / P. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 781 с
Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): Навч. посіб. / В.К. Колпаков. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 256 с.
Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. пос. - К.: Атіка, 2007. - 156 с.
Муніципальне право України: Підручник / Кол. авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с.
Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 296 с.
Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 216 с.
Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 624 с.
Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Атіка, 2009 - 640 с.
Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 458 с.

ПІДРУЧНИКИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Бевзенко В. М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2006. - 271 с.
Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 496 с.
Кузьменко О. В., Гуржій Т. О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О. В. Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416 с.
Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб. для юр. факультетів та юр. клінік / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди P.O. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНТ, 2009. - 248 с.
Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. 2-ге видання, змінене і доповнене. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 368 с.

ПІДРУЧНИКИ З БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібн. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 344 с.
Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України: - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 344 с.
Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 544 с.
Старинський М.В. Порівняльне банківське право: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 299 с.

ПІДРУЧНИКИ З ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник - К.: Атіка, 2002 - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Бакалінська. О.О. Конкурентне право: Навч.посіб. - Київ: КНТЕУ, 2009. - 379 с.
Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. - Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
Бобкова А.Г., Татькова З.Ф. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 152 с.
Булгакова І. В. Господарське право України: Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2006. - 346 с.
Валітов С. С. Конкурентне право України: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 432 с.
Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., змін, та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 766 с.
Вінник О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М. Вінник. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 312 с.
Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2004. - 624 с.
Гордієнко К.Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення. Зразки документів. Судова практика. - К.: КНТ, 2007. - 304 с.
Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 301 с.
Господарське законодавство України: Навч. посіб. / Л.А.Жук, І.Л.Жук, О.М.Неживець, Ю.В.Белік та ін. / Керівник авторського колективу д-р екон. наук, проф., академік УЕАН Л.А.Жук. - К.: Кондор, 2007. - 718 с.
Господарське законодавство: Навч. посіб. / За ред. В. Л. Ортинського. - К.: Знання, 2008. - 359 с.
Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - X.: «Одіссей», 2005. - 608 с.
Господарське право: Навчальний посібник / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. - К.: Кондор 2003. - 400 с.
Кооперативне право. Підручник для кооперат., сільськогосп., економ., юрид. вищих навч. закла-дів і фак. / За ред. чл.-кор. НАН України В.І.Семчика. - К.: Ін Юре. - 1998. - 336 с.
Крупка Ю. М., Гав'яз О. М. Правове регулювання некомерційної господарської діяльності: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2008. - 184 с.
Кубах А.І. Господарське законодавство: Навч. посібник - Харків : ХНАМГ, 2007. - 196 с.
Лукач І. В. Правове становище холдингових компаній: монографія / І.В.Лукач. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 240 с.
Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. - 2-ге вид. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 172 с.
Мачуський В.В., Постульга В.Є. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 275 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, B.C. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с.
Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 288 с.
Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 280 с.
Чучковська А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
Щербина В.С. Господарське право: підручник / B.C. Щербина. - 4-те вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 640 с.
Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К..: Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.
Беляневич В. Е. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України (із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2011 року). - К.: Юстініан, 2011.
Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.
Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.
Роїна О.М. Господарський процес: Практичний посібник. (2-е вид. - К.: КНТ, 2005. - 208 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 220 с.
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук'янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. - 331 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. - 2-е вид., переробл. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.
Екологічне право України: Підручник / За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. - К.: Право, 2005. - 380 с.
Кобецька Н. Р. Екологічне право України: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с.
Рябець К. А. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 438 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЖИТЛОВОГО ПРАВА

Галянтич М. К. Житлове право України: Навч. посібник. - К: Юрінком Інтер, 2007. - 528 с.
Житлове право України: Навч. посіб. / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 480 с.
Мудра О. М. Житлове право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. - 148 с.
Ринок нерухомості / A.M. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривов'язюк: Навч. посібник, видання друге. - К.: Кондор, 2006. - 336 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - К., 2005. - 445 с.
Возняк Р.П., Ступень М.Г., Гуцуляк Г.Д. Земельно-правовий процес: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: 2008. - 327 с.
Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.І. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.
Корнєєв Ю. В., Мацелик М. О. Земельне право: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с.
Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. - 2-ге видання, допов. і перероб. - К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. - 678 с.
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. В.В. Медведчука. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 656 с.
Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / Колектив авторів; За заг. ред. В. М. Єрмоленка. - К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. - 384 с.
Семчик В. І. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. виш. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 600 с.
Шеремет А.П. Земельне право України: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 632 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Інвестиційне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука. - Суми: Університетська книга, 2001. - 260 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

Демиденко Г. Г. Історія вчень про право і державу: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. - Харків: Консум, 2004. - 432 с.
Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. - X.: Право, 2008. - 240 с.
Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.
Орач Є. М. Історія політичних і правових вчень: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.
Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник / Є.Ф. Безродний (керівник), Г.К. Ковальчук, О.С. Масний. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 400 с.
Трофанчук Г.І. Історія вчень про державу і право: Навч. посіб. - К.: Магістр - XXI сторіччя, 2005. - 256 с.
Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 464 с.

ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.
Дахно І.І. Історія держави і права. Навчальний посібник-довідник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 408 с
Загальна історія держави і права зарубіжних країн
История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова О.А. - М.: Издательство НОРМА, 1996. - 480 с.
Історія держави і права України. Частина 1.: Підручник для юрид. вищих навч. закладів і факультетів. У 2-х ч.: За ред. Рогожина А.Й. - К.: Ін Юре, 1996. - 368 с.
Історія держави і права України. Частина 2.: Підручник для юрид. вищих навч. закладів і факультетів. У 2-х ч.: За ред. Рогожина А.Й. - К.: Ін Юре, 1996. - 448 с.
Історія держави і права України
Ливанцев К.Е. История средневекового государства и права
Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001. - 224 с.
Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 464 с.

ПІДРУЧНИКИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Гончаренко О.М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О.М. Гончаренко. - К.: Знання, 2008. - 207 с.
Колодій A.M., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 464 с.
Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Коментар до Конституції України / Опришко В.Ф., Авер'янов В.Б., Корнієнко М.І. та ін. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. - 516 с.
Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. - Х.: Право, 2008. - 416 с.
Конституційне право України: Підручник для вузів / За ред. В.Ф. Погорілка. - 2-вид., допрац. - К.: Наукова думка, 2000. - 724 с.
Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. - 544 с.
Олійник А. С. Конституційне законодавство України: Гендерна експертиза. - К.: Логос, 2001. - 77 с.
Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: Навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. - К.: Знання, 2006. - 215 с.
Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. - К.: Правова єдність, 2010. - 432 с.
Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдне право України: Навч. посібник. - К.: Вид-во «Ліра-К», 2006. - 366 с
Рудик П.А. Коментар до конституційних змін: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 220 с.
Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. / О.В.Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 536 с.
Цимбалістий Т.О. Конституційна юстиція в Україні: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 200 с.
Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре" 2007. - 488 с.
Шляхтун П. П. Конституційне право України: Підручник. - К.: «Освіта України», КНТ, 2008. - 592 с.

ПІДРУЧНИКИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 504 с.
Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и доктора юридических наук, проф. Л.М. Энтина. - М.: Издательство НОРМА, 2000. - 832 с.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. - К.: Знання, 2007. - 467 с.
Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), B.C. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 512 с.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М.Шаповал. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

Когутич I.I. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів. Текст лекцій. - Львів: Тріада плюс, 2006. - 456 с.
Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В.Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. - 728 с.
Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2007. - 558 с.
Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. - 728 с.
П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.I. Клименко та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред. П.Д. Біленчука, - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.
Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 588 с.
Шеремет А.П. Криміналістика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков Л.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія. - К.: КНТ, 2008. - 272 с.
Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частина: Навчальний посібник / За заг. ред. О.М. Джужи. - К., 2000.
Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 304 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В.М.Попович, П.А.Трачук, А.В.Андрушко, С.В.Логін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с.
Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 960 с.
Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець I. С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А. X. Степанюка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 624 с.
Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Загальна частина. - К., 2002.
Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина особлива. Курс лекцій. - Київ, Атіка, 2002.
Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За редакцією О.М. Омельчука. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 208 с.
Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.; За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. - 5-те вид., переробл. та допов. - К.: Атіка, 2009. - 408 с.
Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.) / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - К.: Юридична думка, 2004. - 656 с.
Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. М.І Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.-Х.: Юрінком Інтер-Право, 2002.
Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., переробл. і допов. - X.: Право, 2010. - 456 с.
Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / За ред. М.І Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.-Х.: Юрінком Інтер-Право, 2002.
Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: Підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко; За заг. ред. професорів Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи, наук. ред. к. ю. н., доц. І. А. Вартилецька. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 300 с.
Лизогуб Я. Г., Яценко С. С. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: Навчальний посібник / Наук. ред. д-р юрид. наук, проф. С. С. Яценко. - К.: Атіка, 2005. - 240 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2001. - 1104 с.
Общая и криминальная сексология: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 248 с.
Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері службової діяльності: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 168 с.
Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: новое законодательство в вопросах и ответах. Конспект лекций
Хавронюк М. І. та ін. Військові злочини: Коментар законодавства / М. І. Хавронюк, С І. Дячук, М. І. Мельник; Відп. ред.: М. Д. Дрига, В. І. Кравченко. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 272 с.
Хохлова І.В., Шем'яков О.П. Кримінальне право зарубіжних країн (в питаннях та відповідях): Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури 2006. - 256 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Гончаров I.Д. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с.
Коваленко Є. Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 632 с.
Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 712 с.
Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 576 с.
Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. - X.: ТОВ «Одіссей», 2009. - 816 с
Литвинчук О.І., Гришин Ю.О., Іваиицький C.O. Кримінальний процес України: Загальна частина: Навчальний посібник / МВС України, Луган, держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка; [За заг. ред. М.Й. Курочки]. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. - 408 с.
Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.
Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.
Молдован А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. - 2-ге вид. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с.
Назаров В. В., Омельяненко Г. М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К.: Атіка, 2007. - 584 с.
Попелюшко В. Предмет доказування в кримінальному процесі (процесуально-правові та кримінально-правові аспекти). - Острог, 2001. - 196 с.
Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 5-те вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2007. - 848 с.
Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А. С. К., 2007. - 1056 с.
Ю.К. Орлов. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. - М.: "Проспект", 2000. - 144 с.

ПІДРУЧНИКИ З КРИМІНОЛОГІЇ

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. - 424 с.
Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн. - Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. - 712 с.
Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3-х кн. - Кн. 3: Практична кримінологія. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. - 320 с.
Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО "Юстицинформ", 2006. - 528 с.
Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є. М., Джужа О. М., Василевич В. В. та ін.; За заг. ред. проф. О. М. Джужі. - К.: Атіка, 2006. - 352 с.
Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] / І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман, О.В. Лисодєд; За ред. проф. І.М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с.
Кримінологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: У 2 кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.
Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: У 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІГРАЦІЙНОГО ПРАВА

На жаль підручники з міграційного права поки що не викладені на сайті...

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Анцелевич Г. О., Покрещук О. О. Міжнародне публічне право: Підручник / Під редакцією Г. О. Анцелевича. - К.: Алерта, 2005. - 424 с.
Баймуратов М.О. Міжнародне публічне право. - X.: Одіссей, 2008. - 704 с.
Буткевич В.Г. Мицик В.В. Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. Основні галузі. - К.: Либідь, 2001. - 816 с.
Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В. Г. Буткевича. - К.: Либідь, 2002. - 608 с.
Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К.: "К.І.С", 2006. - 300 с.
Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2007. - 224 с.
Дмитрієв А.І., Дмитрієва Ю.А., Задорожній О.В. Історія міжнародного права. - К.: Видавничий дім «Промені», 2008. - 384 с.
Дмитрієв А.І., Муравйов В.Л. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 640 с.
Лубська М. Мусульманське право. Сутність, джерела, структура. - К.: Академвидав, 2009. - 256 с.
Міжнародне право: Підручник / Ліпкан В. А., Антипенко В. Ф., Акулов С. О. та ін. / заг. ред. В. А. Ліпкана. - К.: КНТ, 2009. - 752 с.
Міжнародне судочинство / Кол. авт.; За заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. - 260 с.
Татам Алан. Право Європейського Союзу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. - К.: "Абрис", 1998. - 424 с.
Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 608 с.
Цюрупа М. В., Дяченко В. І. Міжнародне гуманітарне право. Навчальний посібник - К.: Кондор, 2008. - 364 с.

ПІДРУЧНИКИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Гуменюк Б. І. Основи дипломатичної та консульської служби: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004 - 248 с.
Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: Монографія. - X.: Право, 2010. - 360 с.
Лазебник Л.Л. Міжнародне фінансове право: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 312 с
Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.
Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування. Навч. посібник / За редакцією Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. - К.: Центр учбової літератури, 2010, - 648 с.
Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібник. - Сімферополь-Таврія, 2009. - 224 с.
Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: Підручник. - 4-те вид., переробл. і допов. - К.: Атіка, 2009. - 500 с.
Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2006. - 608 с.
Чубарєв В.Л. Міжнародне економічне право: Підруч. / В.Л.Чубарєв. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 368 с.

ПІДРУЧНИКИ З НОТАРІАТУ

Дякович М. М. Нотаріальне право України: Навч. посіб. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 686 с.
Медвідь Ф. М., Усенко В. Ф., Медвідь Я. Ф. Нотаріальний процес в Україні: Навчальний посібник / За ред. Ф. М. Медвідя. - К.: Атіка, 2006. - 324 с.
Нотаріат в Україні: Підручник / За ред. В. В. Комарова. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 320 с.
Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. - 2-е вид., стер. / За відп. ред. Л.К. Радзієвської. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 528 с.
Сміян Л.С., Нікітін Ю.В., Хоменко П.Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Нікітіна. - К.: КНТ, 2007. - 680 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА

Гуз А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 260 с.
Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - 278 с.
Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2004. - 384 с.
Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник. - К: Кондор, 2005. - 428 с.
Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 532 с.
Правова інформатика: Підручник. У 2-х т. - К.: Парлам. вид-во, 2004. - Т. 1. - 416 с.
Пріб Г. А. Патентознавство: Навч. посібник для дистанційного навчання / За наук. ред. С. І. Табачнікова. - К.: Університет «Україна», 2007. - 304 с

ПІДРУЧНИКИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

Карлін М. І. Правові основи підприємництва: Навчальний посібник. - К.: Наукова думка, 2000. - 192 с.
Підприємницьке право. Книга 2: Підручн. / За ред. О.В. Старцева. - К.: Істина, 2005. - 448 с.
Підприємницьке право: Навч. посіб. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. - К. : Істина, 2001. - 480 с.
Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева: 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Істина, 2005. - 600 с.
Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: Навч. посібник, 2-ге вид. - К.: А.С.К., 2002. - 704 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К., 2003. - 302 с.
Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 260 с.
Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229 с.
Кочетов В.І. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 166 с.
Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.
Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 701 с.
Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.
Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.
Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 282 с.
Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 312 с.
Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 - 328 с.
Шхоцький В.Ф. Ресурсні платежі та місцеві податки і збори: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 304 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб.: - К.: "Олан", 2004. - 311 с.
Болотіна Н. Б. Соціальне законодавство України. Гендерна експертиза. Відп. ред. Т. М. Мельник. - К.: Логос, 2001. - 82 с.
Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. - К., 2005. - 615 с.
Право соціального забезпечення: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. / За ред. П. Д. Пилипенка. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. - 504 с.
Сташків Б.І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. - К., 2007. - 567 с.
Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. - К., 2005. - 405 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

Правова статистика. Курс лекцій / О.М. Джужа, Ю.В. Александров, В.В. Василевич та інші; Під заг. ред. О.М. Джужи. - К.: [НАВСУ: Правові джерела], 2000. - 336 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРАВОЗНАВСТВА

Гендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади) / Відп. ред. Т.М.Мельник. - К.: Логос, 2001. - 120 с.
Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): Монографія / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: «Видавництво «Фенікс», 2007. - 430 с.
Правознавство: Навчальний посібник / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка. - Львів: "Новий Світ-2000", СПД ФО "В.М. Піча" 2007. - 516 с.
Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський B.C., Колодій А.М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. - 7-е вид., стер. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 736 с.

ПІДРУЧНИКИ З ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Грицаєнко Л. Р. Конституційно-правовий статус прокуратури України. Підручник - К.: БІНОВАТОР, 2007. - 544 с.
Косюта М. В. Прокуратура України: Навчальний посібник. - 2-ге вид., допов. і виправ. - Одеса: Юридична література, 2008. - 312 с.
Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / За ред. проф. Е.О. Дідоренка. - Київ, Центр навчальної літератури, 2005. - 424 с.

ПІДРУЧНИКИ З РИМСЬКОГО ПРАВА

Підопригора О.А. Основи римського приватного права: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі., 1997. - 336 с.
Підопригора О.А., Харитонов Є.О. Римське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 512 с.

ПІДРУЧНИКИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Дякович М. М. Сімейне право: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / [М. М. Дякович]. - К.: Правова єдність, 2009. - 512 с.
Ромовська З.В. Сімейне законодавство України: Гендерна експертиза / Відп. Ред. Т.М.Мельник. - К.: Логос, 2001. - 40 с.
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 532 с.
Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. - К. : Істина, 2002. - 304 с.
Сімейне право України: Підручн. / За ред. Ю.С. Червоного. - К.: Істина, 2004. - 400 с.
Цивільне та сімейне право України: Підруч. / За ред. Харитонова Є. О., Голубєвої Н. Ю. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.

ПІДРУЧНИКИ З СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Гель А.П. та ін. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П. Гель, Г.С. Семаков, Д.П. Цвігун. - К.: МАУП, 2000. - 240 с.
Експертизи у судовій практиці. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 388 с.
Живко З. Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 344 с.
Завальнюк А.Х. Судова медицина: Курс лекцій. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 648 с.
Камлик М.I. Судова бухгалтерія. Підручник. Вид. 4-те, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - 592 с.
Куркін М. В., Понікаров В. Д. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів. Навч. посібник. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. - 412 с.
Лісовий А.С., Голубович Л.Л., Голубович П.Л. та ін. Судова медицина. Підручник. Вид. 2-ге, доп. та перероб. / За заг. ред. Лісового А.С., Голубовича Л.Л. - К.: Атіка, 2003. - 512 с.
Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2003. - 256 с.
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. - X.: ТОВ "Одіссей", 2007. - 528 с.
Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. - К., 2002.
Судебные и правоохранительные органы Украины. - К., 2002.
Судова медицина: Підручник для студентів мед. вузів. / Концевич І.О., Михайличенко Б.В. та ін.; За ред. І.O. Концевич, Б.В. Михайличенка. - К: МП «Леся», 1997. - 656 с.
Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, - Житомир: ПП "Рута", 2004. - 460 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. - М.: Юридическая литература, 1975. - 118 с.
Онищенко І.Г. Основи етнодержавознавства: Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 168 с.
Решетов Ю.С. Реализация норм советского права. Системный анализ. Казань, 1989. - 168 с.
Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.

ПІДРУЧНИКИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 384 с.
Бойко М.Д. Трудове право України Навчальний посібник. Курс лекцій К.: «Олан», 2005. - 336 с.
Дмитренко Ю.П. Трудове право України: Підручник / Ю.П.Дмитренко. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 624 с.
Лаврінчук І.П. Трудове законодавство України: Гендерна експертиза / Відп. ред. Т.М.Мельник. - К.: Логос, 2001. - 70 с.
Павлик П.М. Трудове право України: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. - К.: Університет "Україна", 2006. - 466 с.
Порівняльне трудове право: Навч. посіб. / Б. С. Беззуб, Л. В. Голяк, О. М. Кісілевич та ін.; За заг. ред. А. С. Мацка - К.: МАУП, 2005. - 176 с.
Право социального обеспечения в Украине / И.М. Сирота. - Харьков., "Одиссей" 2000.
Прокопенко В.І. Трудове право України. - Харків, 2000
Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар Законодавства України про працю. - К.: Атіка, 2008. - 680 с.
Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины. (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов). - X.: "Одиссей", 2001.
Теліпко В. Е., Дутова О. Г. Трудове право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е.: - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 456 с.
Трудове право України: Навч. посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я. та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 536 с.
Чанышева Г.И., Болотина Н.Б. Трудовое право Украины. - X.: "Одиссей", 2000

ПІДРУЧНИКИ З ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Бачинін В.А., Журавський В.С, Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч. закладів. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 472 с.

ПІДРУЧНИКИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2006. - 376 с
Дмитренко Е. С. Фінансове право України. Особлива частина: Навчальний посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2007. -613 с.
Капаєва Л.М., Лях М.С. Фінансове право: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.
Кінащук Л. Л. Страхове право: Підручник. - К.: Атіка, 2007. - 256 с.
Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник / О.П. Орлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 808 с.
орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.
Фінансове право України: Навчальний посібник / За ред. Л. К. Воронової. - К.: Правова єдність, 2009.
Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 320 с.
Фінансове право: Навч. посіб. / За ред. М. П. Кучерявенка. - X.: Право, 2010. - 288 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Антонов В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право (2-е вид., стереотип.). - К.: КНТ, 2006. - 520 с.
Булгакова І. В., Клепікова О. В. Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - 536 с.
Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М.: "Юридическая литература", 1970. - 312 с.
Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", Ліра-К, 2005. - 232 с.
Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. - 696 с.
Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 507 с.
Транспортне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишнивецька та ін.; за ред. М. Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. - 896 с.
Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 496 с.
Харитонов Є.О., Калітенко О.М., Зубар В.М. та ін. Цивільне і сімейне право України: Навчально-практичний посібник / За ред. Є.О. Харитонова, A.I. Дрішлюка - X.: ТОВ "Одіссей", 2003. - 640 с.
Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю / За ред. П.М. Цибульова: Монографія. - К.: «К.І.С.», 2005. - 448 с.
Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - Т. 2. Особлива частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 408 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 1. Загальна частина. - 696 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 2. Особлива частина. - 520 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 520 с.
Цивільне право України: В 2-х томах. Т. 2. Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова; канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої. - X.: ТОВ "Одіссей", 2008. - 872 с.
Цивільне право України: В 2-х томах. Том 1: Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої. - X.: ТОВ "Одіссей", 2008. - 832 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 2. - 640 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 1. - 736 с.
Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Лапітенко. - Х.: Одісей, 2003. - 856 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Бичкова С. С, Бобрик В. І., Ізарова І. О. та ін. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С. С. Бичкової. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Атіка, 2007. - 404 с.
Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Комент., позовні заяви, заяви, скарги: Навч. посіб., 2-е вид., доп. - К: Юрінком Інтер, 2003. - 288 с.
Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 352 с.
Фурса С. Я., Цюра Т. В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) - К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2005. - 256 с.
Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко O.I. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - 448 с.
Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С.С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. - К.: Атіка, 2009 - 760 с.
Цивільний процес України: Академічний курс: [підручник для студ. юрид. спец. виш. навч. закл.]; [за ред. С. Я. Фурси]. - К. : Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. - 848 с.
Чорнооченко C.I. Цивільний процес України: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 308 с.
Чорнооченко C.I. Цивільний процес: Вид. 2-ге, перероб. та доп.: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.
Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005. - 624 с.

ПІДРУЧНИКИ З ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. - Харків: Вид-во НУВС, 2002. - 336 с.
Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. пос. - К: Алерта, 2004. - 209 с.
Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. - К.: Знання, 2005. - 375 с.
Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 655 с.
Молдован В.В., Кацавець Р. С. Юридична клініка: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с
Правова деонтологія
Сливка С. С. Правнича деонтологія. Підручник. - К.: Атіка, 1999. - 336 с.
Юридична деонтологія